PRiCT-project – schooljaar 2020-2021

Op initiatief van NXP is er eind 2018 een subsidie-aanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland. Begin 2019 is deze aanvraag met als hoofddoel ‘duurzame integratie van Computational Thinking (CT) te stimuleren in het onderwijs’ goedgekeurd en in 2019-2020 hebben 4 PO-scholen en 5 VO-scholen deelgenomen aan dit project.
CT, het vermogen om technische en ICT gerelateerde problemen zodanig te (her)definiëren dat ze oplosbaar zijn met de beschikbare hulpmiddelen, wordt gezien als één van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken om zich voor te bereiden op toekomstige beroepen. Daarnaast behoort de vaardigheid CT tot een van de 21e-eeuwse vaardigheden gedefinieerd door Kennisnet en SLO.

Uiteindelijk is de opzet van het plan een ‘loket’ waar docenten terecht kunnen voor ondersteuning in hun eigen ontwikkeling op het gebied van CT en voor de duurzame integratie van CT onderwijs in hun school.

Deelname 2020-2021
Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar 10 basisscholen (2 leerkrachten groep 7/8 per school) in de regio Nijmegen die willen deelnemen aan dit project. Scholen die het belang zien van de ontwikkeling van deze vaardigheden bij kinderen en leerkrachten die zich hiervoor willen inzetten.
Het traject faciliteert leerkrachten om hun doelstellingen voor het CT-onderwijs in hun eigen klas te formuleren en om te zetten in concrete leerervaringen.

De leerkrachten worden door middel van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) door Devlab en Fontys opgeleid op het gebied van CT. Daarnaast zullen de technieklokalen en vrijwilligers van NXP de leerkrachten ondersteunen bij hun uitvoering in de klas.

Als hulpmiddel voor begripsvorming zal de micro:bit worden ingezet. Een mini-computer speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Ook geïnteresseerd om deel te nemen: neem contact op met Marloes van Haren: T 06 2634 8813 of via marloes@juniortechnovium.nl